Regulamin

I. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.nuicbd.com.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Usługodawcę sklep internetowy dostępny na stronie internetowej prowadzonej pod adresem internetowym: www.nuicbd.com.

Sprzedawca lub Usługodawca – Małgorzata Wilczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Matahari Małgorzata Wilczewska” na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 8792420011, REGON: 384846720, adres: ul. Podleśna 48B, 05-075 Warszawa.

Konsument –  osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez Konsumentów na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Usługobiorca – osoba fizyczna (w tym Konsument), która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona).

Klient – Usługobiorca, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Asortyment – towar prezentowany w Sklepie Internetowym, który Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma.

Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Asortymentu, określające rodzaj i liczbę Asortymentu oraz inne treści przewidziane prawem.

Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określeniu warunków sprzedaży, m.in. w zakresie opcji płatności i sposobu dostawy – udostępniany Usługobiorcy.

Konto – Usługa Elektroniczna, w ramach której Sprzedawca umożliwia Klientowi założenia Konta oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, którego założenie wymaga wypełnienia przez Klienta Formularza, w ramach Konta możliwe jest gromadzenie informacji o Zamówieniach składanych za jego pośrednictwem, edycja danych Klienta, udzielonych zgód marketingowych i wgląd do historii Zamówień.

Rejestracja – proces zakładania Konta przez Usługobiorcę.

Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu Internetowego podczas tworzenia Konta.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych lub innych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim).

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Asortymentu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dzień Roboczy – dowolny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Godziny robocze – godziny w przedziale od 9:00 do 17:00 w Dni Robocze.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03.).

Czas realizacji Zamówienia – liczba Dni Roboczych, w których Sprzedawca skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta, powierzy zamówiony Produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

Kod rabatowy – unikalny kod alfanumeryczny uprawniający Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu procentowego lub kwotowego na zakup Produktu. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).

Kodeks Cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj.  z dnia 2022.06.29, Dz. U. z 2022 r. poz. 1360.)

Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów.

Promocja – ściśle określony w czasie rabat na wybrane Produkty, będące w ofercie Sprzedawcy i mogące być przedmiotem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Akcje promocyjne nie dotyczą zamówień hurtowych.

Produkt – przedmiot Umowy dostawy lub sprzedaży dostępny w ofercie Sklepu Internetowego.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Newsletter – usługa świadczona drogą elektronicznie, którą Klient może zamówić/ zasubskrybować – poprzez Stronę internetową – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej email, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści elektronicznych zawierających informacje o Sprzedawcy, Produktach, usługach świadczonych przez podmioty powiązane ze Sprzedawcą, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Subskrypcja – usługa polegająca na stałej dostawie Produktów do Klienta w zamian za dokonywanie płatności cyklicznych.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne zasady i warunki sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym:  www.nuicbd.com (dalej: „Sklep Internetowy”) oraz zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: www.nuicbd.com usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Do przedsiębiorców w szczególności zastosowanie znajduje postanowienie pkt V ust. 11 Regulaminu w zakresie składania Zamówień.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę sprzedaży (kupna) bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy zawierana umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wraz z postanowieniami części IX ust. 14 i ust. 17.
 5. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje o produktach publikowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. W sprawach związanych z działalnością Sklepu Internetowego można kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: hello@nuicbd.com.
 7. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do utworzenia Konta i/lub zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały zamieszczone w Sklepie internetowym, Formularzu Zamówienia, Newsletterze  są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Sklepie internetowym, Formularzu Zamówienia, Newsletterze w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.
 9. Nazwy handlowe umieszczone w Sklepie Internetowym mogą być znakami towarowymi i podlegają wtedy ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U.2021.324 t.j. z dnia 2021.02.19), zaś jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą ich właściciela.
 10. Treści publikowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią porad o charakterze medycznym, nie stanowią diagnozy, nie mogą być podstawą diagnozy ani zaleceń w zakresie leczenia.
 11. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Sklepu Internetowego oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronach Serwisu, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.
 12. Do Produktów nabytych przy użyciu kart podarunkowych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Składanie Zamówień w Sklepie Internetowym wymaga Rejestracji oraz założenia Konta.
 2. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest:
  1. dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez prawo, lub naruszających dobre obyczaje;
  2. podejmowanie działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  3. korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  4. korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym i Newsletterze jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta. Rejestracja jest dobrowolna, ale wymagana do złożenia Zamówienia.
 2. Rejestracja umożliwia Usługobiorcom:
  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
  2. składanie Zamówień przy wykorzystaniu wprowadzonych przez Usługobiorcę danych;
  3. przeglądanie historii Zamówień;
  4. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Usługobiorcom.
 3. W celu dokonania Rejestracji Usługobiorca wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu Internetowego, podając swoje imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail oraz Hasło, stanowiące ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Usługobiorcę, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta. Podany przez Usługobiorcę adres e-mail stanowi login do Konta.
 4. W trakcie wypełnienia formularza rejestracyjnego Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Usługobiorca otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji Usługobiorca otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail (login) oraz hasła.
 6. W przypadku gdy Usługobiorca zapomni hasła dostępu do Konta lub chce dokonać zmiany dotychczasowego hasła, Usługobiorca powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zamieszczony na stronie logowania Sklepu Internetowego, podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.
 7. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie Internetowym.
 8. Usługobiorca, który dokonał rejestracji może w każdej chwili usunąć Konto samodzielnie lub zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@nuicbd.com. Usunięcie konta Klienta nie oznacza cofnięcia zgód marketingowych (wysyłanych drogą e‑mail lub sms/mms/telefonicznie).

V. Składanie i realizacja Zamówień

  1. Usługobiorca może składać Zamówienia na Asortyment 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
  2. W celu złożenia Zamówienia należy:
   1. zalogować się na swoje Konto na stronie Sklepu Internetowego;
   2. dokonać wyboru Asortymentu będącego przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, wybierając ilość Produktów z aktualnej oferty Sprzedającego;
   3. naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ” lub ikony Koszyka w górnej części Strony Internetowej.
   4. wybrać sposób dostawy (dostarczenia Produktu);
   5. podać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru Zamówienia;
   6. W przypadku zamówienia dostawy Zamówienia na adres inny, niż wskazany w Formularzu Zamówienia należy zaznaczyć pole „Wysyłka na inny adres” w dolnej części formularza i wpisać odpowiedni adres dostawy. W przypadku niezaznaczenia tego pola Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany w Formularzu Zamówienia;
   7. W polu „Uwagi do zamówienia (opcjonalne)”, Klient ma możliwość przekazania dodatkowych uwag do Zamówienia, przykładowo informacji związanych z dostarczeniem przesyłki.
   8. podać dane do faktury VAT;
   9. Klient posiadający kod rabatowy w celu jego wykorzystania przy Zamówieniu powinien kliknąć w pole „KOD RABATOWY”, wprowadzić kod oraz kliknąć w pole „ZASTOSUJ KUPON”. W przypadku wpisania ważnego kodu rabatowego, kwota odpowiadająca jego wysokości zostanie odjęta od końcowej ceny sprzedaży Produktów;
   10. Ostateczna cena płatna przez Klienta obejmująca cenę sprzedaży Produktów wskazana jest w polu „SUMA”. Dostawa na terytorium Polski jest darmowa, w przypadku dostawy w ramach pozostałych krajów UE, koszt dostawy zależny jest od cennika firmy kurierskiej oraz wybranego kraju, a koszt dostawy zostaje doliczony do ceny Produktu i wskazana w polu „SUMA”.
   11. dokonać wyboru formy płatności;
   12. kliknąć przycisk potwierdzający zapoznanie się i akceptację regulaminu oraz polityki prywatności, jak również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
   13. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
   14. dokonać płatności (przedpłata);
   15. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia (przyjęcie oferty). Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;
  3. Złożenie Zamówienia możliwe jest również w ramach Subskrypcji, w tym celu należy:
   1. zalogować się na swoje Konto na stronie Sklepu Internetowego;
   2. dokonać wyboru Asortymentu będącego przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
   3. podać dane do faktury VAT;
   4. dokonać wyboru Subskrypcji (w tym ilości Produktów w ramach subskrypcji). Dostawa w ramach Subskrypcji jest darmowa. Dokonując zakupu Produktów w formie Subskrypcji, Klient zobowiązuje się do uiszczania ceny Subskrypcji w powtarzalnych odstępach czasu (co 2 tygodnie w przypadku subskrypcji dwutygodniowej, co 1 miesiąc w przypadku subskrypcji jednomiesięcznej lub co 2 miesiące w przypadku subskrypcji dwumiesięcznej), z zastrzeżeniem pkt 7).
   5. Po złożeniu Zamówienia w systemie Klient otrzymuje email z potwierdzeniem Zamówienia oraz informacją w temacie anulowania Subskrypcji.
   6. płatność w ramach Subskrypcji dokonywana będzie automatycznie poprzez pobranie określonej kwoty z karty kredytowej podanej przez Usługobiorcę w momencie aktywacji Subskrypcji;
   7. Sprzedający dopuszcza możliwość zmiany ceny Subskrypcji. W przypadku zmiany ceny Subskrypcji, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na co najmniej 30 dni przed planowaną zmianą ceny. W przypadku braku zgody na zmienioną cenę Subskrypcji zgodnie z informacją w powyższej wiadomości e-mail, Klient powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy sprzedaży przed dniem zmiany ceny.
   8. w każdej chwili, bez podania przyczyny, Klient może anulować Subskrypcję przed końcem okresu, za który została uiszczona opłata poprzez zaznaczenie opcji „ANULUJ SUBSKRYPCJĘ”, po zalogowaniu się do swojego Konta. W przypadku braku złożenia rezygnacji przez Klienta, Subskrypcja zostanie przedłużona na kolejny okres trwania Subskrypcji, o ile karta kredytowa Klienta zostanie obciążona na kolejny okres – aż do momentu rezygnacji przez Klienta z opcji Subskrypcji. Przed końcem okresu obecnej Subskrypcji, Klient otrzyma wiadomość email z wyprzedzeniem 4-dniowym o tym, że zbliża się kolejny okres Subskrypcji (przedłużenie subskrypcji na ten sam okres) i nastąpi obciążenie ustaloną kwotą karty Klienta wraz z informacją, że Klient w każdym momencie może zrezygnować z opcji Subskrypcji, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Klient wyraża zgodę na pobranie opłaty za odnowienie Subskrypcji na kolejne wybrane okresy. Brak zapłaty za kolejny okres Subskrypcji (np. z powodu braku wystarczających środków na koncie) skutkuje brakiem możliwości dostarczenia Zamówienia w tym okresie.
   9. anulowanie Subskrypcji dotyczy niezrealizowanych Zamówień.
   10. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
   11. dokonać wyboru metody dostawy;
   12. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia (przyjęcie oferty). Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;
   13. Sprzedający ma prawo zrezygnować z oferowania Subskrypcji w każdym czasie bez podawania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest poinformować Klienta o zakończeniu sprzedaży w formie Subskrypcji, jak również zrealizować wszystkie Zamówienia złożone do tego momentu, za które została dokonana płatność.
  4. Złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę oznacza złożenie Usługodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Asortymentu.
  5. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Usługodawcę. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą do zawarcia Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest Asortyment objęty Zamówieniem.
  6. W przypadku, gdy Usługodawca w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia poinformuje Usługobiorcę, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane, umowa sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za Zamówienie, które nie zostało przyjęte do realizacji zostaną niezwłocznie zwrócone Usługobiorcy zgodnie z postanowieniami części XI Regulaminu.
  7. Do każdego Zamówienia wystawiany jest faktura VAT, które wysyłane są do Klienta wraz z zamówionym Produktem. Warunkiem wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT jest podanie w Zamówieniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.
  8. Usługodawca zastrzega, że w przypadku Zamówienia już złożonego na wybrany Asortyment, dokonywanie modyfikacji Zamówienia nie jest możliwe, z wyjątkiem Zamówień w ramach Subskrypcji, o której mowa w ust. 3, za które nie została jeszcze pobrana płatność z rachunku bankowego Usługobiorcy.
  9. Realizacja Zamówień złożonych w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty i niedziele oraz święta, będzie rozpoczynała się następnego dnia roboczego.
  10. Czas realizacji Zamówienia (jeśli Produkt jest w magazynie) wynosi 2-3 dni roboczych (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki). Następnie Zamówienie przekazywane jest do przewoźnika, który dokonuje dostarczenia Zamówienia według ram czasowych przez niego określonych.
  11. W przypadku Zamówień w ilościach hurtowych, Zamówienia należy składać na adres e-mailowy: hello@nuicbd.com. Następnie na adres e-mail, z którego została wysłane Zamówienie przez Klienta zostaną przesłane dane, gdzie po wskazanych tam cenach Produktów, Klient będzie mógł dokonać zakupu. W przypadku przedsiębiorców i zamówień hurtowych udzielany będzie dodatkowy rabat uzgadniany indywidualnie w zależności od wielkości Zamówień.

VI. Ceny Produktów i koszty dostawy

 1. Ceny Asortymentu zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Dostawa Produktów na terenie Polski jest darmowa.
 3. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Formularza Zamówienia obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówienia i mogą obejmować oferty promocyjne albo dodatkowe rabaty aktualizowane po wpisaniu kodu rabatowego. 
 4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 5. Asortyment podlega sprzedaży według ceny obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny Produktu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

VII. Płatności

 1. Przy składaniu Zamówienia Usługobiorca dokonuje wyboru sposobu płatności za Asortyment spośród następujących dostępnych metod płatności:
  1. płatność z góry (przedpłata) w jednym z następujących systemów płatności akceptowanych przez Sklep:
   1. przelew tradycyjny – płatność wykonywana w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
   2. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online (przelew szybki, przelew tradycyjny, paypo, karta płatnicza, Twisto),w tym:
   • PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
  2. płatność za pobraniem;
  3. płatność za pomocą subskrypcji – płatności wykonywana z karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line:
   • PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
 2. Każda płatność zrealizowana przez Klienta do momentu wysłania przez Sklep Internetowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, stanowi przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.
 3. Klient wybierający opcję przelewu tradycyjnego zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny Produktów objętych Zamówieniem w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia specyfikacji Zamówienia, o której mowa w części V ust. 5 Regulaminu. Po tym czasie Klientowi zostanie wysłana informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu na dokonanie zapłaty pod rygorem odstąpienia od umowy.
 4. Klientów korzystających z usługi Subskrypcji nie obowiązuje powyżej wymieniony termin 5-dniowy. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. W przypadku wybranego Asortymentu Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dokonania zapłaty za Zamówienie.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient będący Konsumentem może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 7. Płatność dokonywana będzie w PLN (polskich złotych).

VIII. Dostawa Produktu

 1. Dostawa Produktu realizowana będzie w sposób wybrany przez Klienta. Dostępne opcje dostawy to przesyłka kurierska realizowana przez:

  In-post Sp. z o.o.:

  1. Paczkomat
  2. Paczkomat – pobranie
  3. Kurier
  4. Kurier – pobranie

  DPD – DPD Polska sp. z o.o.:

  1. Kurier
  2. Kurier – pobranie
 2. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej. Dostawa na terytorium Polski jest darmowa.
 4. Koszt dostawy Produktu poza terytorium Polski, jest podawany podczas składania Zamówienia i zależny od cennika firmy kurierskiej oraz kraju dostawy.
 5. Klient otrzymuje na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji informację o tym, że zamówiony Produkt został wysłany wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu dostawy.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca zapewnia dostarczenie zamówionego Produktu należycie zapakowanego w warunkach zapewniających jego integralność, jakość oraz bezpieczeństwo stosowania.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane odmową przyjęcia przesyłki albo podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 8. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego Produktu. W przypadku, gdy przesyłka zawierająca zamówiony Produkt nie może zostać poprawnie doręczona z przyczyn obciążających Klienta (w szczególności z powodu podania błędnego adresu dostawy lub odmowy przyjęcia przesyłki), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami kolejnej dostawy Produktu w wysokości i na zasadach określonych przy składaniu Zamówienia.
 9. Przy odbiorze Produktu Klient powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia opakowania Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Produkt wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Zalecenia powyżej wskazane w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 10. Produkty zamówione w ramach Subskrypcji dostarczane będą co określony czas ustalony przez Klienta.

IX. Reklamacje dotyczące Produktu

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym w związku z wadami Produktu.
 2. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Reklamację dotyczącą Produktu Konsument może złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hello@nuicbd.com lub w formie listu wysłanego pocztą tradycyjną na adres: Małgorzata Wilczewska „Matahari Małgorzata Wilczewska”, ul. Podleśna 48B 05-075 Warszawa.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. numer Zamówienia;
  2. imię i nazwisko Klienta składającego reklamację;
  3. adres do korespondencji lub adres e-mail;
  4. opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 5. Reklamację można składać przy użyciu formularza, który stanowi załącznik I do Regulaminu.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Konsumenta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.
 7. Składając reklamację, Konsument zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt na adres wskazany w ust. 3.
 8. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
  2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania tego Produktu Konsumentowi. Konsument może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 8 powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym bieg tego terminu nie może się skończyć przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Jeżeli określony termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu. Do zachowania terminu wystarczy zgłoszenie reklamacji przed jego upływem.
 10. Sprzedawca dokona rozpatrzenia reklamacji i powiadomi Konsumenta o jego wyniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w formie pisemnej bądź elektronicznej (na podany przez Klienta adres e-mail). Niedostarczenie Sprzedawcy Produktu wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 7 powyżej może uniemożliwić Sprzedawcy merytoryczne rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku Konsument zostanie o tym poinformowany.
 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca ponownie przesyła Konsumentowi, na swój koszt, Produkty wolne od wad bądź zwraca cenę sprzedaży Produktów (całą w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży bądź część w przypadku obniżenia ceny Produktu) – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 12. W przypadku Produktu objętego gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 13. Rękojmia dla Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 14. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Klient może złożyć odwołanie od reklamacji. Sprzedawca rozpatruje odwołanie od reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonym od momentu otrzymania odwołania od reklamacji.
 15. Informujemy, że Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Postanowienia zawarte w części IX. ust. 15 Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ani odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu.
 16. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

X. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej zamówiony Produkt.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Sprzedawcy: Małgorzata Wilczewska „Matahari Małgorzata Wilczewska”, ul. Podleśna 48B 05-075 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@nuicbd.com.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić w szczególności poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego (wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik II do Regulaminu).
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Produkt powinien zostać odesłany przez Klienta (będącego Konsumentem) na adres Sprzedawcy: Małgorzata Wilczewska „Matahari Małgorzata Wilczewska”, ul. Podleśna 48B 05-075 Warszawa. Możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia, czy otrzymany towar jest zgodny z zawartą umową. Jednakże stopień ingerencji Klienta w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym. Zwrot Produktu przez Klienta (będącego Konsumentem) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. Zwracany Produkt musi być kompletny i w stanie niezmienionym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 zdania 2 i 3 powyżej.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje wobec Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu lub w opakowaniu posiadającym plombę, którego po otwarciu opakowania lub zerwaniu plomby nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Zwracany Produkt powinien zostać w miarę możliwości odesłany razem z otrzymaną fakturą VAT.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca dokonuje zwrotu należności uiszczonej przez Klienta zgodnie z postanowieniami części XI Regulaminu.

XI. Zwrot należności na rzecz Usługobiorcy/Klienta

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  1. nieprzyjęcia przez Usługodawcę złożonej przez Usługobiorcę oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Asortymentu;
  2. zwrotu zamówionego Produktu przez Klienta będącego Konsumentem w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży;
  3. uznania przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej Produktu i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z częścią X Regulaminu, Sprzedawca zwraca Klientowi (będącemu Konsumentem) należność niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu Produktu odesłanego przez Klienta (będącego Konsumentem) zgodnie z postanowieniami części X ust. 5 Regulaminu lub dostarczeniu przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności w tej samej formie płatności, której użyto przy zakupie Produktu. W przypadku zakupu w ramach subskrypcji, płatność będzie zwracana na ten sam rachunek bankowy/ kartę, z którego pobrane zostało wynagrodzenie za Produkt w ramach Subskrypcji.

XII. Ochrona prywatności i dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Sprzedaży oraz Usługi Elektronicznej jest Sprzedawca (Małgorzata Wilczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Matahari Małgorzata Wilczewska” na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 8792420011, REGON: 384846720, adres: ul. Podleśna 48B, 05-075 Warszawa.).
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Małgorzata Wilczewska „Matahari Małgorzata Wilczewska”, ul. Podleśna 48B 05-075 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: hello@nuicbd.com.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące osobom, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu dostępne są w Polityce prywatności i cookies Sklepu Internetowego.

XIII. Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Strony Internetowej

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Usługobiorców, następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Zakładanie i prowadzenie Kont, na których gromadzone są informacje o złożonych Zamówieniach;
  2. prezentację Produktów na Stronie Internetowej;
  3. przesyłanie Newslettera.
 2. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystana z Usługi Elektronicznej jest posiadanie
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  2. zainstalowanej przeglądarki internetowej;
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi Elektronicznej.
 4. Warunki zawierania umów o świadczenie Usługi Elektronicznej są następujące:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji i jest zawierana na czas nieoznaczony;
 5. Korzystanie z Usługi Elektronicznej może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usługi Elektronicznej polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.
 6. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Formularzu Zamówienia.
 7. Możliwość korzystania z Newslettera następuje poprzez:
  1. podanie adresu poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wiadomości elektroniczne – Newsletter;
  2. kliknięcie w formularzu widocznym na stronie Sklepu Internetowego przycisku “DOŁĄCZ”.
 8. Do Newslettera można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 9. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez:
  1. kliknięcie w link wypisu w każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera lub
  2. stosowną opcję w usłudze Konto, lub
  3. poprzez wysłanie stosownego żądania pisemnie lub elektronicznie na adres e‑mail: hello@nuicbdoil.com. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usługi Elektronicznej, zawartych na czas nieoznaczony, są następujące:
 10. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość e-mail na adres: hello@nuicbdoil.com.
 11. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 12. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 13. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej można złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: hello@nuicbdoil.com lub w formie listu poleconego wysłanego na adres: Małgorzata Wilczewska „Matahari Małgorzata Wilczewska”, ul. Podleśna 48B 05-075 Warszawa.
 14. W reklamacji Usługobiorca powinien podać:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres do korespondencji lub adres e-mail;
  3. opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. żądanie związane ze składaną reklamacją.
 15. Reklamację można składać przy użyciu formularza, który stanowi załącznik III do Regulaminu.
 16. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, na adres wskazany przez Usługobiorcę.
 17. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na adres Sprzedawcy: Małgorzata Wilczewska „Matahari Małgorzata Wilczewska”, ul. Podleśna 48B 05-075 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@nuicbd.com.
 18. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, umowa ta jest uważana za niezawartą.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronie Sklepu Internetowego oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta w drodze korespondencji elektronicznej.
 2. Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia Zamówienia.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Sklepu Internetowego), układu i kompozycji stron internetowych Sklepu Internetowego, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy. Nazwy Asortymentu i producentów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 4. Wszelkie spory mogące powstać w związku z Umową Sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw i przepisów, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Załącznikami do Regulaminu są:
  1. Wzór formularza reklamacyjnego
  2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość
  3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 7. Regulamin obowiązuje od: 01.08.2022 __________

Załącznik 1. Wzór formularza reklamacyjnego

Załącznik 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

Załącznik 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną